ขอนำเสนองานวาดเล่นชิ้นใหม่


ที่ไปนั่งวาดมาจากร้านกาแฟโสดครับผม


ชื่อภาพ : มอมแมม

มอมแมมเป็นหมาที่ร้านกาแฟโสด

มอมแมมเป็นหมาตัวอ้วน ๆ ที่น่ารัก

มอมแมมหน้าเหมือนแรคคูน

มอมแมมมีเสื้อมอม ๆ สีชมพู

มอมแมมจะคอยไปเดิมเยี่ยมตามโต๊ะ (เมื่อมีอาหาร)

มอมแมมมักจะนอนอยู่ในร้าน

แต่บางทีมอมแมมก็ลุกมาเห่าอะไรไปเรื่อยบ้าง

บางครั้งเวลาที่มอมแมมนอนอยู่ข้าง ๆ โต๊ะพวกผม

จะหันมาแสดงความคิดเห็นในการสนทนาบ้างเป็นบางโอกาสชื่อภาพ : สาวหัวไฟ

ผมวาดภาพนี้มาจากน้องพนักงานคนหนึ่งในร้านกาแฟ

Comment

Comment:

Tweet

comment5, ìàëîàðõàíãåëüñê çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà äåãòÿðñê, ìîëîäûå çíàêîìñòâà èðêóòñê,

#234 By Etdxjccm (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:26

comment6, çíàêîìñòâî áåøåíêîâè÷è, çíàêîìñòâà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñåìüè ìîëäîâà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñäåâóøêîé èç àñòàíû,

#233 By Akliguwk (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:14

comment3, çíàêîìñòâî ñ àðìÿíñêèì ïàðíÿìè, ëèçáèÿíêè çíàêîìñòâà íàâîè, õî÷ó ñåðüåçíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà çàâîëæñê,

#232 By Apusrmab (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:40

comment1, çíàêîìñòâà àëàí 24 ãîäà, âñòðå÷è èíòèìíûõ îòíîøåíèé, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ãðåöèÿ íîâîñòü,

#231 By Qkvbqhaw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:29

comment5, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìèâ ìóðìàíñêå, çíàêîìñòâî ïî ïåðåïèñêå â êîñòðîìå, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé äëÿ îáùåíèÿ, ñåêñ çíàêîìñòâî ãîðîä áåðåçíèêè,

#230 By Ljirqttw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:17

comment3, èíòèì áóòèê, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñî÷è, èíòèì çíêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâî ðóçàåâêè,

#229 By Nmqzvpmj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:55

comment2, çíàêîìñòâà on line â ñïá, çíàêîìñòâà ïî ìèíåðàëüíûì, èíòèì óôà,

#228 By Mvyttogw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:44

comment2, ñåìåéíûå ïàðû ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â êàíåâñêîé, ïåðìñêèå çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âòðî¸ì,

#227 By Qhgjthhg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:32

comment5, áîðîâè÷è äåâóøêà èíòèì ñàëîí, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöèìè, çíàêîìñòâà ã. íàáåðåæíûå ÷åëíû, çíàêîìñòâî áîãäàíîâè÷,

#226 By Kwoyksdw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:58

comment3, èíòèì óñëóãè â ÷èòå, èíòèì çíàêîìñòâà â íèêîïîëå, ñåâåðî êóðèëüñê ñåêñ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â àíàäûðå,

#225 By Unsypihz (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:35

comment3, çíàêîìñòâà âèðòóàëüíîå îáùåíèå, çíàêîìñòâà íà àìåíî, çíàêîìñòâà ñ òðàíóàëêîé, àèòû çíàêîìñòâà,

#224 By Zfdtqgwk (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:24

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà îíëàéí â ñàìàðå, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáâè. òàøêåòå, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêêñà ñ ãååì,

#223 By Lqeezctq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:12

comment1, îäíîêë çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïàâëîäàðå, çíàêîìñòâà ìàðèé ýë ãîðîä âîëæñê, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ïèíñêà,

#222 By Xlrtdqjt (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:01

comment2, ìàéêîï èíòèì, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìèíóñèíñê, çíàêîìñòâà äëÿ çàìóæíèõ â êóðãàíå, ìàìáà çíàêîìñòâà ïî÷òà,

#221 By Dkvmhbra (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:38

comment2, èíòèì çíàêîìñòâî ïî àëìàòû, çíàêîìñòâà â êûçûëå, çíàêîìñòâà ñåêñóàëüíîîçîáî÷åíûõ îìñê,

#220 By Yovimxrv (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:27

comment3, ïàðû æ çíàêîìñòâî, ñàéòû äëÿ çíàêîìñòâà â ïèòåðå, çíàêîìñòâà ãåðìàíèÿ ðóññêè,

#219 By Sywlsieu (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:04

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà â ìèíåðàëüíûõ âîäàõ, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè ñåâàñòîïîëå, ñåêñ çíàêîìñòâà áàðàíîâè÷àõ,

#218 By Pqeahlnk (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:52

comment2, çíàêîìñòâî ñäåâóøêîé èç çëàòîóñòà, îäíîêëàññíèêè ççíàêîìñòâà, íàéòè ãåÿ çíàêîìñòâà,

#217 By Tyfkuofh (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:41

comment3, çíàêîìñòâà ïèòåðñêèõ òðàíññåêñóàëîâ, çíàêîìñòâà äëÿ æåíùèí çà 40 ëåò, ñåêñ çíàêîìñòâî â àñòàíå, âñå çíàêîìñòâà ÷åðåç èíòåðíåò ïîêàçàòü,

#216 By Ftdkfrov (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:30

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà àëåêñèí, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ãîðîäà õàáàðîâñêà, çíàêîìñòâà êðàñíîäàð áè, çíàêîìñòâà èòàëüÿíöû æèâóùèå â ìîñêâå,

#215 By Uohvaidt (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:56

comment4, çíàêîìñòâà â êàëà÷å íà äîíó, èíòåðíåò çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, ñåêñ çíàêîìñòâà êàçàõñòàí íîâîñòü,

#214 By Kyehbrnl (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:44

comment1, çíàêîìñòâà â îìñêåê, ñàéòû çíàêîìñòâ áåç èíòèìà, ñåêñ ìåí çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ìàðãàíöå,

#213 By Hemjozgm (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:22

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íîâîìè÷óðèíñê, ëîâè ïëàíåò çíàêîìñòâàõ, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ÷åðåç èíòåðíåò, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé êîòëàñ,

#212 By Iccwurfj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:10

comment1, îáùåíèå çíàêîìñòâà êàçàíü, êóíèëèíãóñ çíàêîìñòâà íîâîêóçíåöê ðåäàêòèðîâàòü, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèì âñòðå÷, êóííèëèíãóñ ìóðìàíñê çíàêîìñòâà,

#211 By Oibxivfy (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:59

comment6, çíàêîìñòâà íîâîñïàññêîå, àâñòðàëèÿ çíàêîìñòâà çà 50 ëåò, áàçà äàííûõ çíàêîìñòâà õàðüêîâ, çíàêîìñòâà â íàáåðåæíûå ÷åëíû,

#210 By Bedckidn (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:36

comment4, çíàêîìñòâà ìóæùèíû õàáàðîâñê, ñåêñçíàêîìñòâà ïàâëîäàð, çíàêîìñòâî áåç ðåíãèñòðàöèè íà ñàéòàõ,

#209 By Hkhulyej (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:14

comment3, çíàêîìñòâà ðåàëüíûå â òâåðè, íèêîëàåâ óêðàèíàçíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà çàðóáåæåì,

#208 By Mnmhwzfh (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:40

comment4, çíàêîìñòâà 50, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ôðàíöóçàìè, çíàêîìñòâà ã ðÿçàíü, âîåííûé çíàêîìñòâà ïàðåíü ñ âîåííûì. äîñêà,

#207 By Jzrodzkc (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:18

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà àëåêñèí, èíòèì çíàêîìñòâà òàãèë, çíàêîìñòâà äåâóøåê â ÷åáîêñàðàõ,

#206 By Ijznwwpk (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:55

comment5, çíàêîìñòâà â êàïóñòèíîì ÿðå, çíàêîìñòâà â áåëîðóñè, æåíùèíû êðàñíîãîðñê èíòåðíåò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ã êîâðîâ,

#205 By Jrwpgfwf (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:32

comment4, çíàêîìñòâà íà ñàéòå æåëåçíîãîðñêà, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîä ÷åáàðêóëü, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñûêòûâêàðå, çíàêîìñòâî ïî óçáåêèñòàíó,

#204 By Dkyqbtal (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:10

comment4, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ëóãà, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîëûñàåâî, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñ êóðñàíòàì, çíàêîìñòâî ñ ìóñóëüìàíêàìè ìîñêâû,

#203 By Bvhpxmrs (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:48

comment5, çíàêîìñòâà äåâóøêà ñ äåâóøêîé, çíàêîìñòâà èç êèñëîâîäñêà, çíàêîìñòâà íå ñâîáîäíûõ â áàðíàóëå,

#202 By Xpvtfhwx (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:25

comment3, ñâèíã çíàêîìñòâà ãåðìàíèÿ øâåéöàðèÿ, ñàíêò ïåòåðáóðã íåñåðüåçíûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïàðåíü ìîñêâà, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâà êðèâîãî ðîãà,

#201 By Gzpgqrma (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:03

comment6, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìàðãàíåö, èíòèì çíàêîìñòâà â äóáíà, çíàêîìñòâà ÷åððè ã.óôà,

#200 By Sghklmcs (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:18

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ñåâåðîäâèíñê, çíàêîìñòâà óêðàèíà ã.àíòðàöèò ï.í-íàãîëü÷èê, çíàêîìñòâî ïî ýìàéëîì,

#199 By Odmpxtvh (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:55

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàìåíü-íà-îáè, îáùåíèå çíàêîìñòâî, ïîäñêàæèòå èíòèì çíàêîìñòâà,

#198 By Vuiijwju (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:33

comment1, çíàêîìñòâà âñòðå÷à èæåâñê, çíàêîìñòâî ñ òîð ìîäåëÿìè, çíàêîìñòâî áàøêèðèÿ,

#197 By Kmwwwenp (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:11

comment2, çíàêîìñòâî â ãîðîäå àêòàó, ñâèíã çíàêîìñòâà àëìàòû, çíàêîìñòâî ëåçáèÿíîê, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìîðÿêîì ïîäâîäíèêîì,

#196 By Jopphwoi (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:59

comment2, çíàêîìñòâî ïî èíòåðíåòó áëîãè, ñåêñ çíàêîìñòâà âçðîñëûõ, çíàêîìñòâà ñåâåðîäâèíñê äåâóøêè,

#195 By Bianiqmv (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:25

3pkTML comment2, çíàêîìñòâà â èðêóòñêå ýðîòè÷åñêèå, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè êîòîðûå ãîòîâû ïåðåñïàòü â ãîðîäå ìöåíñêå, çíàêîìñòâà óôà ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ,

#194 By Fdifbtpc (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:31

fleHya comment4, çíàêîìñòâà ëþáîé âîçðàñò, çíàêîìñòâà â äçåðæèíñêå äëÿ ñ îòíîøåíèé, çíàêîìñòâà ã ïîëÿðíûé,

#193 By Mkbgbsli (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:52

comment3, çíàêîìñòâî äåâóøêè êóðãàíñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà äëÿ èçó÷åíèÿ è îáùåíèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, çíàêîìñòâà óñèíñê íàòàøà, îäíîêëàññíèêè ñåêñ çíàêîìñòâà â èæåâñêå, èíòèì íîâîêîñèíî,

#192 By Sksayrhr (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:38

comment3, íàéòè íîâûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà àãàïîâêà, çíàêîìñòâà â íîâûé îñêîë, çíàêîìñòâà äëÿ òîëñòûõ ãååâ, çíàêîìñòâà â êàïóñòèíîì ÿðå,

#191 By Ghqogefb (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:38

comment2, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè êàòàëîãè, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èñïàíèè, äîñêè èíòèì îáúÿâëåíèé ñàíêò ïåòåðáóðã, îáüÿâëåíèå çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé, ÷åë îáë ñåêñ çíàêîìñòâà,

#190 By Rspdsuau (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:05

comment2, çíàêîìñòâà â ìàðêîâñêîì, çíàêîìñòâà â áàêàëå, èíòèì çíàêîìñòâà ï. êèçíåð, çíàêîìñòâî êóðãàíñêàÿ îáë, áåëåáååâñêèé ñàéò çíàêîìñòâà ïî áåëåáåþ,

#189 By Dspcilnp (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:05

comment3, ñåñêñ çíàêîìñòâà, ñàäîìàçäî çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ óêðàèíîé, ñàìûé èíòèìíûé ñàéò çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà íà îäíó î÷ü,

#188 By Zdfhibfs (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:49

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ìûøêèí, çíàêîìñòâà í ÷åëíû, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñíåæèíñêå, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè àðàáèÿ êóâåéò, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà áàðíàóë,

#187 By Ufqmyrlp (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:49

comment6, ìóæ÷èíà èíòåðíåò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïåòóõîâî, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé 3540ëåò â êàçàíè, çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê ãîñïîæà èùåò ðàáà, çíàêîìñòâà â óñòòþæíå,

#186 By Qzwfkuow (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:18

comment3, íàáåðåæíûå ÷åëíû êëóáû è çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî äëÿ ñýêñà â íîâîòðîèöêå, èìòèì çíàêîìñòâà óôà, çíàêîìñòâà ãóðüåâñê, çíàêîìñòâà c ãîëûìè æåíøèíàìè,

#185 By Cvxyszjj (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:18