ขอนำเสนองานวาดเล่นชิ้นใหม่


ที่ไปนั่งวาดมาจากร้านกาแฟโสดครับผม


ชื่อภาพ : มอมแมม

มอมแมมเป็นหมาที่ร้านกาแฟโสด

มอมแมมเป็นหมาตัวอ้วน ๆ ที่น่ารัก

มอมแมมหน้าเหมือนแรคคูน

มอมแมมมีเสื้อมอม ๆ สีชมพู

มอมแมมจะคอยไปเดิมเยี่ยมตามโต๊ะ (เมื่อมีอาหาร)

มอมแมมมักจะนอนอยู่ในร้าน

แต่บางทีมอมแมมก็ลุกมาเห่าอะไรไปเรื่อยบ้าง

บางครั้งเวลาที่มอมแมมนอนอยู่ข้าง ๆ โต๊ะพวกผม

จะหันมาแสดงความคิดเห็นในการสนทนาบ้างเป็นบางโอกาสชื่อภาพ : สาวหัวไฟ

ผมวาดภาพนี้มาจากน้องพนักงานคนหนึ่งในร้านกาแฟ

Comment

Comment:

Tweet

comment5, ìàëîàðõàíãåëüñê çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà äåãòÿðñê, ìîëîäûå çíàêîìñòâà èðêóòñê,

#234 By Etdxjccm (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:26

comment6, çíàêîìñòâî áåøåíêîâè÷è, çíàêîìñòâà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñåìüè ìîëäîâà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñäåâóøêîé èç àñòàíû,

#233 By Akliguwk (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:14

comment3, çíàêîìñòâî ñ àðìÿíñêèì ïàðíÿìè, ëèçáèÿíêè çíàêîìñòâà íàâîè, õî÷ó ñåðüåçíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà çàâîëæñê,

#232 By Apusrmab (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:40

comment1, çíàêîìñòâà àëàí 24 ãîäà, âñòðå÷è èíòèìíûõ îòíîøåíèé, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ãðåöèÿ íîâîñòü,

#231 By Qkvbqhaw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:29

comment5, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìèâ ìóðìàíñêå, çíàêîìñòâî ïî ïåðåïèñêå â êîñòðîìå, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé äëÿ îáùåíèÿ, ñåêñ çíàêîìñòâî ãîðîä áåðåçíèêè,

#230 By Ljirqttw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:17

comment3, èíòèì áóòèê, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñî÷è, èíòèì çíêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâî ðóçàåâêè,

#229 By Nmqzvpmj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:55

comment2, çíàêîìñòâà on line â ñïá, çíàêîìñòâà ïî ìèíåðàëüíûì, èíòèì óôà,

#228 By Mvyttogw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:44

comment2, ñåìåéíûå ïàðû ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â êàíåâñêîé, ïåðìñêèå çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âòðî¸ì,

#227 By Qhgjthhg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:32

comment5, áîðîâè÷è äåâóøêà èíòèì ñàëîí, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöèìè, çíàêîìñòâà ã. íàáåðåæíûå ÷åëíû, çíàêîìñòâî áîãäàíîâè÷,

#226 By Kwoyksdw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:58

comment3, èíòèì óñëóãè â ÷èòå, èíòèì çíàêîìñòâà â íèêîïîëå, ñåâåðî êóðèëüñê ñåêñ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â àíàäûðå,

#225 By